Wyraźnie lepiej

Two­je pro­jek­ty plus nasze umie­jęt­no­ści.
vocal arts

Beatbox i wokal

Roz­wi­jam Twój głos. Od ponad 12 lat pro­wa­dzę warsz­ta­ty beat­box i wokal­ny coaching.

Napi­sa­łem pierw­szą w Pol­sce (oraz 1. anglo­ję­zycz­ną na świe­cie) książ­kę o human beat­box. Two­rzę nie­za­po­mnia­ne even­ty wokal­ne i pro­wa­dzę warsz­ta­ty gło­so­wo-odde­cho­we dla firm.

Brand Design czyli projektowanie logo, księgi znaku i identyfikacji wizualnej projektu

Brand Design

Poma­gam mło­dym pro­jek­tom poka­zać się z naj­lep­szej stro­ny, a doświad­czo­nym fir­mom odzy­skać świe­żość.

Pro­jek­tu­ję wszyst­ko — nowe lub odświe­żo­ne logo, księ­gę zna­ku, rekla­mę dru­ko­wa­ną, inter­ne­to­wą i out­do­or, aż po kon­sul­ta­cje spój­no­ści mar­ki.

Produkcja promocyjnych filmów firmowych, teledysków i dokumentacja eventów

Video

Mówią, że jeden obraz to tysiąc słów. Ile prze­ka­zu­ją 25 kla­tek na sekun­dę w Full HD z dopa­so­wa­nym dźwię­kiem?

Two­rzy­my krót­kie fil­my pro­mu­ją­ce mar­kę w inter­ne­cie. Robi­my doku­men­ta­cję even­tów, wywia­dy i tele­dy­ski, a tak­że motion design, m.in. ani­ma­cje i czo­łów­ki.

Projektowanie stron internetowych, blogów, sklepów e-commerce

Web Development

Jeśli nie ma Cię w Inter­ne­cie to nie ist­nie­jesz. W tych cza­sach każ­dy pro­jekt potrze­bu­je stro­ny, od małej wizy­tów­ki po solid­ny por­tal. Zaawan­so­wa­ny kata­log, blog lub e-sklep? Nie ma pro­ble­mu.

Uży­wa­my nowo­cze­snych narzę­dzi. Pra­cu­je­my od szki­cu po świet­nie dzia­ła­ją­cą stro­nę.

Zróbmy biznes!

zadzwoń: 509 124 633
lub napisz: patryk (małpa) estetyczny (kropka) net

Top