Projekt logo

Daj się poznać z jak naj­lep­szej stro­ny!

Zaprojektowałem ponad 80 logotypów

...i nigdy nie koń­czy­li­śmy na tym współ­pra­cy.

projekt logo Bitwa o fort M
projekt logo Cine Qua Non
projekt logo Bradonna
projekt logo Lime
projekt logo Architektura Ogrodów
projekt logo Be My Drone
projekt logo fly high tour
projekt logo Hip Hop Arena
projekt logo Sklep Jaglanka
projekt logo platforma edukacji komponowanej
projekt logo WBW Polish Freestyle and Beatbox Battle 2011
projekt logo Beatbox Guru

Co by było gdyby?

Co jakiś czas bio­rę udział w kon­kur­sie na logo dla orga­ni­za­cji publicz­nej. Nie­za­leż­nie od wyni­ku, to dobre ćwi­cze­nie gra­ficz­ne.

projekt logo Pracodawcy Rzeczpospolitej
projekt logo Sejm
projekt logo Instytut Obywatelski
projekt logo Polska Wieś

Jak wygląda księga znaku?

Księ­ga zna­ku zawie­ra dokład­ną pre­zen­ta­cję logo we wszyst­kich dopusz­czal­nych wer­sjach, obszar ochron­ny, kolo­ry, fon­ty i wska­zów­ki jak uży­wać logo.

Oto przy­kład księ­gi zna­ku dla klien­ta na pod­sta­wie logo­ty­pu Fun­da­cji "Muzy­ka jest dla wszyst­kich". Bra­łem udział w kon­kur­sie i co praw­da nie wygra­łem go, ale logo zosta­ło wyróż­nio­ne wśród naj­lep­szych. Mia­łem masę zaba­wy pro­jek­tu­jąc je.

wersja kolorowa i czarno-biała logo oraz jego przekaz

wer­sja kolo­ro­wa i czar­no-bia­ła logo oraz jego prze­kaz

kolory CMYK i RGB (w razie potrzeby Pantone) oraz font

kolo­ry CMYK i RGB (w razie potrze­by Pan­to­ne) oraz font

spójność z innymi logosami organizacji
spój­ność z inny­mi logo­sa­mi orga­ni­za­cji
wizualizcja logo na plakacie

wizu­aliz­cja logo na pla­ka­cie

wizualizcja logo na wizytówce

wizu­aliz­cja logo na wizy­tów­ce

Brand

To dużo wię­cej niż logo — brand to spój­na komu­ni­ka­cja z klien­tem na wszyst­kich płasz­czy­znach. Czy to stro­na, ulot­ka, social media, czy fil­mik — wszyst­kie ele­men­ty powin­ny być spój­ne!

wizualizacja broszury Pernod Ricard
wizualizacja broszury Pernod Ricard

Personel Welcome Book

Pro­jekt Per­so­nel Welco­me Book dla mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­cer­nu alko­ho­lo­we­go Per­nod Ricard. Bro­szu­ra powi­tal­na, legi­ty­ma­cja i kil­ka gadże­tów, z uwzględ­nie­niem ist­nie­ją­cej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej wg księ­gi zna­ku.

Klient: Per­nod Ricard

wizualizacja broszury Pernod Ricard
wizualizacja broszury Pernod Ricard
Pernod Ricard personnel welcome brochure
Pernod Ricard - smycz
Pernod Ricard - gadżety

Zróbmy biznes!

zadzwoń: 509 124 633
lub napisz: patryk (małpa) estetyczny (kropka) net

Top