Projektowanie stron internetowych

Twój sie­cio­wy best­sel­ler.

od 2001

Pro­jek­tu­ję stro­ny inter­ne­to­we

City Gardens

Technologie

Zmie­nia­ją się, ale roz­wi­jam się z nimi. HTML5, CSS3, jQu­ery, Word­Press, Pre­sta­Shop i dzie­siąt­ki innych narzę­dzi.

Skutery Vespa
Travel light - blog podróżniczy
Green Energy

Mobilność

Coraz wię­cej osób prze­glą­da Inter­net z tele­fo­nu lub table­tu. Wszyst­kie nasze stro­ny są respon­syw­ne.

Responsywny design Arc Interiors

WordPress

Więk­szość stron pro­jek­tu­ję w sys­te­mie Word­Press, któ­ry szyb­ko sta­je się domi­nu­ją­cym CMSem na ryn­ku świa­to­wym.

Wordpress

72.4 mln

stron opar­tych na Word­Press
(pod koniec 2013 r.)

  • Udział Word­Pres­sa w ryn­ku stron inter­ne­to­wych 19% 19%
  • Udział Word­Pres­sa wśród stron z CMSem 59% 59%
  • Prze­wi­dy­wa­ny wzrost uży­cia Word­Pres­sa w 2014 r. 100% 100%
Kokpit WordPressa

Multimedia

Video na Two­jej stro­nie zacie­ka­wi użyt­kow­ni­ków i będą chcie­li wię­cej!

Edukacja komponowana
Hotra.pl
książka beatbox

Sprzedaj to!

Two­rzę skle­py inter­ne­to­we, od nie­wiel­kich stron z kil­ko­ma pro­duk­ta­mi, po wiel­kie kata­lo­gi z set­ka­mi pro­duk­tów.

Projekt sklepu internetowego

Audyt i konsultacje

Jeśli masz już stro­nę inter­ne­to­wą, pomo­że­my Ci ją uspraw­nić i zwięk­szyć jej sku­tecz­ność.

www-sentido-stare strzałka www Sentido del Tango po zmianie
www-arc-interiors-stare strzałka www-arc-interiors

Zróbmy biznes!

zadzwoń: 509 124 633
lub napisz: patryk (małpa) estetyczny (kropka) net

Top