Filmowanie video

Even­ty i fil­my pro­mo­cyj­ne

Reklama na stronę czy film z eventu?

Od ponad 5 lat ofe­ru­je­my fil­my pro­mo­cyj­ne i doku­men­ta­cję even­to­wą. Od szyb­kich akcji na jeden apa­rat DSLR po fil­mo­wa­nie w kil­ku­oso­bo­wej eki­pie z cię­ża­rów­ką sprzę­tu.

Filmowanie video

Zaj­mu­jemy się sze­roko rozu­mianą reali­za­cją krót­kich form fil­mo­wych. Two­rzymy m.in. tele­dy­ski, rekla­my, ani­ma­cje, doku­men­ta­cję even­tów, wywia­dy. Dzia­łamy w całej Pol­sce.

Filmwanie video specjalistycznym sprzętem

Wykła­dy i kon­fe­ren­cje nagry­wamy z min. 2 kamer, aby były cie­kawe dla widza. Dźwięk pod­pi­namy bez­prze­wo­dowo na mów­cy, dzię­ki cze­mu sły­chać go czy­sto i bez pogło­su sali.

Sprzęt audio używany do filmowanie video

Kie­dy nie uży­wamy nasze­go sprzę­tu video, poży­czamy go. Wyna­jem sprzę­tu video pozwa­la nam jesz­cze lepiej roz­wi­jać naszą bazę sprzę­to­wą.

Wię­cej szcze­gó­łów i port­fo­lio fil­mo­we znaj­dziesz na naszej stro­nie www.streetvid.pl

Streetvid filmowanie video DSLR

Zróbmy biznes!

zadzwoń: 509 124 633
lub napisz: patryk (małpa) estetyczny (kropka) net

Top