O nas

Patryk TikTak Matela

Od ponad 12 lat zaj­mu­ję się pro­jek­to­wa­niem gra­fi­ki do dru­ku i emi­sji w Inter­ne­cie. Doświad­cze­nie zdo­by­te w kil­ku agen­cjach rekla­mo­wych oraz dzia­łach pro­duk­cji wiel­kich kor­po­ra­cji, pozwa­la mi zaofe­ro­wać usłu­gi o stan­dar­dach zna­nych z wiel­kich firm pro­jek­tanc­kich. Szyb­ciej. Taniej.

Patryk Mate­la, zało­ży­ciel "Warsz­ta­tu Este­tycz­ne­go"

 

Jako projektant

Two­rzę dobre logo­ty­py, iden­ty­fi­ka­cję wizu­al­ną, opa­ko­wa­nia, pla­ka­ty i rekla­my zorien­to­wa­ne na sku­tecz­ne zdo­by­cie i utrzy­ma­nie klien­tów.

Mówiąc 'sku­tecz­ne' mam na myśli wie­dzę:

  • mar­ke­ting inter­ne­to­wy
  • copyw­ri­ting
  • neu­ro­lin­gwi­sty­ka
  • psy­cho­fi­zjo­lo­gia widze­nia
  • oddzia­ły­wa­nie kształ­tów
  • pozy­cjo­no­wa­nie (SEO)

Mój pro­fil Lin­ke­dIn

Cie­bie jako Klien­ta inte­re­su­je oczy­wi­ście wynik. Wiem co zro­bić, aby Two­je logo oraz stro­na inter­ne­to­wa przy­cią­gnę­ła i zatrzy­ma­ła klien­ta nie tyl­ko przy pomo­cy ład­nych zdjęć, ale rów­nież sze­re­gu czyn­ni­ków, któ­re spra­wia­ją, że po pro­stu czu­je­my się dobrze.

Pro­wa­dzę sta­łą współ­pra­cę z inny­mi gra­fi­ka­mi, któ­rych dobie­ram do potrzeb kon­kret­ne­go pro­jek­tu. Więc jeśli potrze­bu­jesz stro­ny inter­ne­to­wej z fil­mem pro­mo­cyj­nym, zor­ga­ni­zo­wa­nia even­tu, iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej dla Two­jej fir­my, daj znać. Wspól­nie zasta­no­wi­my się nad moż­li­wo­ścia­mi. Jest ich wie­le. Zapy­taj.

Jako trener wokalny

Jestem nauczy­cielem beat­boxu z ponad 10-let­nim doświad­cze­niem, współ­or­ga­ni­za­torem mistrzostw Pol­ski — Polish Beat­box Bat­tle, pio­nierem łączą­cy beat­box z nie­ty­po­wymi sty­lami, auto­rem pierw­szej w Pol­sce książ­ki o human beat­box.

 

Zobacz szcze­gó­ło­we bio

Top